Zapisz się na zajęcia.

  „Styczeń i luty za 0zł”

  Regulamin promocji „Styczeń i luty za 0zł”

  Promocja obowiązuje od dnia 08.01.2021 r. do 31.01.2021 r. włącznie.


  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem „Styczeń i luty za 0 zł” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-64;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu)

  § 3. Kurs

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, odbywający się w okresie od października 2020 do czerwca 2021  (kursy dziecięce, młlodzieżowe, standardowe, egzaminacyjne) prowadzony w następujących  formach:

  1. Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,
  2. On-line, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora
  3. Hybrydowej (stacjonarnie +on-line)

  § 4. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora

  § 5. Zasady Promocji

  1. Promocja trwa w okresie od 08.01.2021 do dnia 31.01 2021 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły ( tj. w godzinach 09:00 – 17:00)  i dotyczy kursów które odbywają się w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2021
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość zapisu na kurs językowy i rozpoczęcia nauki począwszy od 08.01.2021 w grupach, które rozpoczęły zajęcia w październiku lub listopadzie 2020 pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:

   a. Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs w cenie katalogowej,
   b. Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   c. Zapozna się z Regulaminem Promocji  i złoży pod nim podpis zanim zawrze umowę na kurs objęty Promocją
  3. Cena kursu zawiera 50% rabat w stosunku do ceny katalogowej a zajęcia w styczniu i lutym Uczestnik otrzymuje w gratisie
  4. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2
  5. Rabat otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  6. Opłata za kurs objęty Promocją dokonywana jest jednorazowo, w 2 lub 3 ratach w następujących po sobie miesiącach, z których pierwszym jest marzec 2021.
  7. Zapis na kurs objęty Promocją jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przeciwnym razie Uczestnik może wybrać inną grupę, w której są miejsca. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz
  8. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  9. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  10. Rabat uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  11. W przypadku rezygnacji z Kursu obowiązuje 30-to dniowy okres wypowiedzenia

  § 6. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi osobę zgłaszającą o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.

  Potwierdzam, zapoznanie się z Regulaminem

  Data i podpis………………………….