Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin promocji zapisowej marzec 2022

  Regulamin Promocji

  „Promocja Zapisowa marzec 2022”

  Wchodzi w życie od dnia 11.02.2022 r.

  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem „Promocji Zapisowej marzec 2022” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-65;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również   przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu).

  § 3. Kurs

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, składający się ze 120 jednostek lekcyjnych odbywający się w okresie od marca 2022 do lutego 2023  (kursy standardowe, egzaminacyjne) prowadzony w następujących  formach:

  – Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,

  – Online, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora

  – Hybrydowej (stacjonarnie + online)

  § 4. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora
  

  § 5. Zasady Promocji

  1. Promocja trwa w okresie od 11.02.2022 do dnia 31.03.2022 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły (tj. w godzinach 10:00 – 17:00) i dotyczy Kursów, które odbywać się będą w okresie od 01.03.2022 do 28.02.2023.
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość otrzymania rabatu w wysokości 20% od ceny katalogowej na Kurs znajdujący się w ofercie pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   a. Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs w cenie katalogowej w okresie objętym niniejszą promocją,
   b. Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   c. Zapozna się z Regulaminem Promocji  i złoży pod nim podpis zanim zawrze umowę na kurs objęty Promocją
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2.
  2. Rabat otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  3. Opłata za kurs objęty „Promocją zapisową marzec 2022” dokonywana jest jednorazowo lub w maksymalnie 6 ratach w następujących po sobie miesiącach, z których pierwszym jest miesiąc, w którym umowa zostaje zawarta.
  4. Zapis na kurs objęty Promocją jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przeciwnym razie Uczestnik może wybrać inną grupę, w której są miejsca. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.
  5. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 272, 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  6. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  7. Rabat uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  8. W przypadku rezygnacji z Kursu, Uczestnik traci rabat na kurs objęty Promocją

  § 6. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi  osobę zgłaszającą o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.

  Potwierdzam, zapoznanie się z Regulaminem

                                                   Data i podpis………………………….