Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin Promocji „Kurs wakacyjny za 0 zł”

  Wchodzi w życie od dnia 01.06.2021 r.

  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem Promocji „Prezent za Polecenie” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-65;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również   przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu)

  § 4. Kurs, Kurs Wakacyjny

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, składający się ze 60, 100 lub 120 jednostek lekcyjnych odbywający się w okresie od września do czerwca (kursy standardowe, egzaminacyjne, maturalne, dziecięce) prowadzony w następujących  formach:

  – Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,

  – Online, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora

  – Hybrydowej (stacjonarnie +online)

  Kurs Wakacyjny – kurs grupowy (konwersacyjny, gramatyczny) odbywający w miesiącach: lipiec, sierpień, lub wrzesień 2021 obejmujący 5 spotkań 90-cio minutowych (10 lekcji 45-cio min)

  § 5. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora

  § 7. Zasady Ogólne

  1. Promocja trwa w okresie od 01.06. 2021 do dnia 31.07 2021 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły (tj. w godzinach 09:00 – 17:00) i dotyczy Kursów, które odbywać się będą w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2022
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość otrzymania Kursu Wakacyjnego za zero złotych pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   a. Był kursantem kursów rocznych w okresie 2020/2021
   b. Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs na rok 2021/2022,
   c. Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji „Kurs Wakacyjny za 0 zł”
   d. Zapozna się z Regulaminem Promocji „Kurs Wakacyjny za 0 zł” i złoży pod nim podpis
   e. Wykupi Kurs Wakacyjny
   f. Nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Kursu do 30.06.2022 r.
  1. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2 § 7

  § 8. Szczegóły Promocji

  1. Kurs Wakacyjny w ramach Promocji za 0 złotych nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej.
  2. Zapis na Kurs Wakacyjny jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przeciwnym razie Uczestnik Kursu Wakacyjnego może wybrać inną grupę, w której są miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc organizator zwróci Uczestnikowi kwotę w wysokości 199 zł.
  3. W przypadku nieutworzenia się grupy Kursu Wakacyjnego Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę w wysokości 199 zł i jednocześnie odstąpi od pomniejszenia kwoty Kursu, o której mowa w  § 9.
  4. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  5. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  6. Kurs Wakacyjny za 0 zł uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  7. W przypadku rezygnacji Uczestnika Promocji z Kursu przed terminem jego zakończenia, Uczestnik traci prawo otrzymania zwrotu za Kurs Wakacyjny.

  § 9. Zasady przyznawania rabatu w ramach Promocji „Kurs Wakacyjny za 0zł”

  1. Uczestnik Promocji zapisując się na Kurs w roku 2021/2022 korzysta z rabatu za kontynuację ustalonego przez szkołę (do 31%) i wpłaca kwotę zaliczki w wysokości 199 zł
  2. Zapisując się na Kurs Wakacyjny uiszcza pełną kwotę kursu, tj. 199 zł
  3. Organizator pomniejsza kwotę Kursu o 199 zł
   a. jednorazowy system wpłat za Kurs – kwota jest odejmowana od całości
   b. ratalny system opłat za Kurs – kwota 199 jest odejmowana od ostatniej raty

  § 10. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi osobę zgłaszającą o sposobie jej. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.

  Potwierdzam, zapoznanie się z Regulaminem

                                                   Data i podpis………………………….