Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin Promocji „Prezent za Polecenie”

  Wchodzi w życie od dnia 01.06.2021 r.

  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem Promocji „Prezent za Polecenie” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-65;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu)

  § 3. Osoba Polecona

  Osoba Polecona – osoba fizyczna, pełnoletnia lub posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nie będąca uczestnikiem Kursu w roku 2020/2021, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs w wyniku polecenia przez Uczestnika Kursu (w tym również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem kursu)

  § 4. Kurs

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, składający się ze 60, 100 lub 120 jednostek lekcyjnych odbywający się w okresie od września do czerwca (kursy standardowe, egzaminacyjne, maturalne, dziecięce) prowadzony w następujących  formach:

  – Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,

  – Online, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora

  – Hybrydowej (stacjonarnie + online)

  § 5. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora

  § 6. Prezent


  Prezentem jest  Bon Podarunkowy Rossmann, którego wydawcą jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, będący elektronicznym bonem towarowym dającym możliwość realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej aktywacji, w sklepach wydawcy.

  § 7. Zasady Ogólne

  1. Promocja trwa w okresie od 01.06. 2021 do dnia 31.10 2021 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły (tj. w godzinach 09:00 – 17:00) i dotyczy kursów, które odbywać się będą w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2021
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość otrzymania prezentu w postaci karty podarunkowej pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   a. Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs na rok 2021/2022,
   b. Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   c. Zapozna się z Regulaminem Promocji  i złoży pod nim podpis
   d. Poleci osobę na Kurs, która w wyniku polecenia stanie się Kursantem Szkoły.
  3. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2

  § 8. Szczegóły Promocji

  1. Prezent otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  2. Zapis na Kurs  jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przeciwnym razie Uczestnik Kursu oraz Osoba Polecona mogą wybrać inną grupę, w której są miejsca.
  3. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  4. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  5. Prezent uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  6. W przypadku rezygnacji Uczestnika Promocji lub Osoby Poleconej z Kursu przed terminem 28.02.2022 , Uczestnik traci prawo otrzymania prezentu
  7. Przyznanie Prezentu Uczestnikowi Kursu jest możliwe po spełnieniu wszystkich poniższych warunków łącznie
   a. Był  Uczestnikiem Kursu w roku 2020/2021
   b. zawrze umowę na Kurs na rok 2021/2022
   c. poinformuje Organizatora Promocji „Prezent za Polecenie” (w sposób pisemny lub elektroniczny) o fakcie polecenia zapisu na Kurs innej osoby, która zawrze w wyniku polecenia Umowę na Kurs na rok 2021/2022 stając się Osobą Poleconą
   d. nie wypowie Umowy na Kurs w roku 2021/2022 do 28.02.2022
   f. osoba, która została polecona powoła się na Uczestnika Promocji lub razem z nim pojawi się w siedzibie Szkoły w celu zawarcia Umowy na Kurs
   g. osoba, która została polecona przez Uczestnika Promocji zawrze w wyniku polecenia Umowę na Kurs na rok 2021/2022 stając się Osobą Poleconą
   h. Osoba Polecona nie wypowie umowy na kurs do 28.02.2022 r

  § 9. Zasady przyznania prezentu

  1. Uczestnik Promocji
   a. Za polecenie 1 osoby Uczestnik Promocji uzyskuje Prezent o wartości 80 zł
   b. Za polecenie 2 osób Uczestnik Promocji uzyskuje Prezent o wartości 160 zł
   c. Za polecenie 3 osób Uczestnik Promocji uzyskuje Prezent o wartości 320 zł
   d. Za polecenie 4 lub więcej osób Uczestnik Promocji uzyskuje Prezent o wartości 500 zł

  W każdym z wymienionych przypadków w punkcie powyżej Osoba Polecona spełnia warunki, o których mowa w § 8 punkt 7 

  Maksymalna wartość Prezentu za polecenia to 500 zł

  Organizator przekaże Prezenty Uczestnikom Promocji  najpóźniej do 31 marca 2022

  § 10. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi osobę zgłaszającą o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.

  Potwierdzam, zapoznanie się z Regulaminem

                                                   Data i podpis………………………….