Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin Promocji „BLACK WEEK”

  Promocja obowiązuje od dnia 21.11.2022 r. do 30.11.2022 r. włącznie.

  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem „BLACK WEEK” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-64;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu)

  § 3. Kurs i rabat

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, składający się ze 100 lub 120 jednostek lekcyjnych (kursy dla młodzieży i dorosłych) oraz rocznych kursów dla dzieci odbywający się w okresie od września 2022 do czerwca 2023  (kursy dziecięce, młodzieżowe, standardowe, egzaminacyjne) prowadzony w następujących  formach:

  • Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,
  • On-line, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora
  • Hybrydowej (stacjonarnie +on-line)

  Rabat – zajęcia do końca 2022 roku są zwolnione z opłat

  § 4. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora

  § 5. Zasady Promocji

  1. Promocja trwa w okresie od godz. 10:00 21.11.2022 do godz. 19:00 30.11 2022 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły ( tj. w godzinach 10:00 – 17:00)  i dotyczy kursów które odbywają się w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość uczestnictwa w zajęciach do końca 2022 r. za 0 zł w grupach, które rozpoczęły zajęcia w październiku lub listopadzie 2022pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   • Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs,
   • Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   • Zapozna się z Regulaminem Promocji  
  3. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2
  4. Rabat otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  5. Opłata za kurs objęty Promocją dokonywana jest jednorazowo w 2, 3, 4lub 5 ratach w następujących po sobie miesiącach, z których pierwszym jest miesiąc podpisania Umowy
  6. Podręczniki na kurs są wliczone w cenę kursu.
  7. Zapis na kurs objęty Promocją jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz
  8. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  9. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  10. Rabat uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  11. W przypadku rezygnacji z Kursu, Uczestnik traci rabat na kurs objęty Promocją

  § 6. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi osobę zgłaszającą o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.