Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin Promocji „50% rabatu dla par”

  Promocja obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r. włącznie.

  § 1. Organizator promocji

  Organizatorem „50% rabatu dla par” jest LUBELSKA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą w Lublinie, przy Alejach Racławickich 6, 20-059 Lublin, adres e-mail: sekretariat@lubelskasjo.pl, Tel: 735 156 936, NIP: 954-223-07-64;

  § 2. Uczestnik promocji

  Uczestnik promocji – osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs (w tym również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach kursu)

  § 3. Kurs

  Kurs – dowolny grupowy kurs językowy będący w ofercie Organizatora, składający się ze 120 jednostek lekcyjnych odbywający się w okresie od października 2020 do czerwca 2021  (kursy standardowe, egzaminacyjne) prowadzony w następujących  formach:

  – Stacjonarnej, w salach lekcyjnych Organizatora,

  – On-line, zdalnie, na platformie udostępnionej przez Organizatora

  – Hybrydowej (stacjonarnie +on-line)

  § 4. Umowa

  Umowa na Kurs znajdujący się w aktualnej ofercie Organizatora

  § 5. Zasady Promocji

  1. Promocja trwa w okresie od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r. włącznie, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły ( tj. w godzinach 09:00 – 17:00)  i dotyczy kursów które odbywają się w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2021
  2. W ramach promocji Uczestnicy uzyskują możliwość otrzymania rabatu w wysokości 50% na zajęcia trwające od lutego 2021 do czerwca 2021 dla pary, przy zapisie 2 osób, po 25% dla każdej zapisującej się osoby; w grupach, które rozpoczęły zajęcia w październiku lub listopadzie 2020 bądź rozpoczną zajęcia od marca 2021 pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   a. Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs w cenie katalogowej,
   b. Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   c. Zapozna się z Regulaminem Promocji  i złoży pod nim podpis zanim zawrze umowę na kurs objęty Promocją
  3. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2
  4. Rabat otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  5. Opłata za kurs objęty Promocją dokonywana jest jednorazowo w 2 lub 3 ratach w następujących po sobie miesiącach, z których pierwszym jest miesiąc w którym umowa zostaje zawarta
  6. Zapis na kurs objęty Promocją jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. W przeciwnym razie Uczestnik może wybrać inną grupę, w której są miejsca. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.
  7. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  8. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  9. Rabat uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  10. W przypadku rezygnacji z Kursu, Uczestnik traci rabat na kurs objęty Promocją

  § 6. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie na adres e-mail Organizatora: sekretariat@lubelskasjo.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora zachowując formę pisemną.
  2. Organizator nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji powiadomi osobę zgłaszającą o sposobie jej załatwienia. Odpowiedź zostanie przekazana na adres e-mail osoby zgłaszającej.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji jest dostępny w Sekretariacie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem: www.lubelskasjo.pl/regulaminy.

  Potwierdzam, zapoznanie się z Regulaminem

                                                   Data i podpis………………………….